BEVARA
FONDTORGET

VI VÄRNAR OM SVERIGES VÄRLDSUNIKA FONDTORG
 
 

Sakfrågan: reformera eller avskaffa fondtorget?

Just nu reformeras fondtorget inom premiepensionssystemet.

 

Bakgrunden är ett antal allvarliga händelser, från olämpligt agerande till direkt brottslig verksamhet, som inträffat på fondtorget. De fåtal aktörer som har misskött sig har skadat spararna och dessutom negativt påverkat förtroendet för den stora majoriteten seriösa fondförvaltare på fondtorget.

För att säkerställa att detta inte sker igen har ett antal kraftiga reformer gjorts. Pensionsmyndigheten ges möjlighet att ställa hårdare krav på fonder som ska få finnas på fondtorget avseende, till exempel organisation och nyckelpersoner, hantering av intressekonflikter och marknadsföring. Vidare har marknadsföring och försäljning av fonder via telefon förbjudits.

En annan viktig del i förbättringsarbetet är att skärpa tillsynen av de fonder som blir kvar på fondtorget. Av de 800 fonder som fanns på torget kanske drygt hälften blir kvar.

Den pågående reformeringen är bra och nödvändig och skapar förutsättningar för ett bättre fungerande fondtorg. Vi som är seriösa, långsiktiga aktörer på den svenska fondmarknaden välkomnar de skärpta kraven, eller ”Steg 1” som de kallas.

Samtidigt som genomförandet pågår som intensivast så arbetar regeringen med att skriva fram en proposition till i maj 2020 för införandet av ”Steg 2” - som syftar till att göra om fondtorget till ett begränsat, statligt upphandlat fondurval. En sådan förändring skulle i praktiken avskaffa premiepensionssystemet, snarare än att utveckla det.

 

En av många konsekvenser från detta är att 3000 av 4000 mdkr på sikt kommer att placeras i förvalsalternativet AP7 som endast placerar 1 procent av sitt kapital i den svenska marknaden vilket kan jämföras med ca 20 procent på fondtorget. I tider av finansiell oro är det särskilt olyckligt att regeringen föreslår att pensionskapitalet inte ska placeras i Sverige eftersom det kan vara med och återuppbygga svenskt näringsliv.   

Det är dock osäkert om den optimistiska tidsplan kring propositionen kommer att kunna efterföljas sett till remissvarens kritik mot utredningen och det rådande marknadsläget kopplat till Covid-19.

Vårt arbete – och denna informationssajt – vill värna det reformerade fondtorget. Premiepensionen har levererat samhällsnytta på många olika plan, något som har hamnat i skymundan av skandalerna.

FONDTORGETS OROSMOLN

Ett statligt fondurval innebär risker för...

NÄRINGSLIVET

 RISKER FÖR

Läs mer
Läs mer
SPARARNA
Läs mer
POLITIKEN

Nyheter

Regeringen vill införa ett statligt fondurval

De skärpta kraven i Steg 1 har redan givit effekt med bland annat en kraftig sänkning av antalet klagomål från kunder. Att Steg 1 givit effekt stryks också av Riskrevisionens utredning visar också på att konsumentskyddet på fondtorget är stärkt. Trots detta vill regeringen pressa fram Steg 2: ett statligt fondurval redan under 2021. Detta fast än Steg 1 knappt hunnit träda i kraft och de godkända fonderna inte ens hunnit leverera ett års avkastning till spararna.

För att regeringens tidsplan ska hålla har Socialdepartmentet fått till uppdrag att lägga fram en proposition redan i maj 2020. Det är dock osäkert om denna optimistiska tidsplan kommer att hålla sett till kritiken som framkommit i remissvaren och det rådande marknadsläget kopplat till Covid-19.

Läs om kritiken mot ett upphandlat fondtorg här.

GRANSKNINGEN TAR TID
FÖRHASTAD TIDSPLAN
UTREDNINGEN
OM ETT STATLIGT FONDURVAL
PRESENTERADES
FRAMLÄGGNING AV PROPOSITION
ETT STATLIGT FONDURVAL UPPHANDLAS

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande information om fondtorget. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden.

För mer information vänligen kontakta oss.

*De personuppgifter som hanteras är ditt namn samt din mailadress. Du har rätt att närsomhelst återta ditt samtycke och uppgifterna kommer i så fall att omedelbart raderas. Personuppgifterna används för att hantera din prenumeration. Du har rätt att bl.a. begära tillgång till uppgifterna och få felaktiga uppgifter rättade, du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att fondbolagens behandling strider mot regelverket. 

Fondtorget presenteras av