VÄRNA OM FONDTORGET

REGERINGEN VILL ERSÄTTA PREMIEPENSIONENS FONDTORG MED ETT BEGRÄNSAT STATLIGT FONDURVAL

Fondtorget är under ombyggnation med Steg 1

 

SAMMANFATTNING AV STEG 1

Bristerna på fondtorget är åtgärdade

KRAFTFULLT ÅTGÄRDSPAKET GENOMFÖRT

Steg 1 innebär en reformering av fondtorget, med hårdare krav på aktörer som vill verka där. Ett arbete som bedrivs av Pensionsmyndigheten tillsammans med branschen. Totalt innefattar Steg 1 ett trettiotal insatser för att stärka konsumentskyddet på fondtorget genom att öka kvalitet och transparens.

Det innebär bland annat ökade krav på organisation och nyckelpersoner, hantering av intressekonflikter och marknadsföring. Marknadsföring och försäljning via telefon förbjuds och ett krav införs att byte av fond ska vara egenhändigt undertecknat av pensionsspararen.

Krav ställs även på verksamhets- och avkastningshistorik och det avtal som Pensionsmyndigheten tecknar med en fondförvaltare ska innehålla villkor om hållbarhetsarbete.

Steg 1 har inneburit att alla fonder måste söka nytt tillstånd att verka på fondtorget.

Totalt 70 fondbolag har ansökt om anslutning för 553 fonder. Detta innebär en minskning med 269 fonder.

Ett år har passerat och Pensionsmyndigheten är fortfarande inte klara med utvärderingen.

Granskningen av bolagen är tidskrävande samtidigt som kvalitén på fondtorget väntas bli bättre.

Steg 1 innebär också ökad tillsyn för att säkerställa att fonderna lever upp till de nya kraven. Det innebär ett fördjupat samarbete mellan Pensionsmyndigheten, Konsumentverket, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.

KVALITETSFONDERNA SKA FINNAS KVAR

STEG 1 ÄR BRA OCH NÖDVÄNDIGT

I enlighet med Pensionsgruppens överenskommelse från 2017 så innebär dessa förändringar att fondtorget utvecklas och förbättras, medan grundprinciperna bakom systemet bevaras.

REGERINGEN HOTAR VALFRIHETEN MED STEG 2

Trots att två av tre svenskar vill ha möjligheten att själva välja fonder i premiepensionen arbetar regeringen aktivt för att begränsa möjligheten till egna val med Steg 2. 

KRITIK MOT UTREDNINGEN INFÖR STEG 2

Ett statligt fondurval löser inga problem utan skapar nya...

RÄTTSLIGA HINDER KAN GÖRA STEG 2 OGENOMFÖRBART

Ett nytt regelverk kan strida mot upphandlingsdirektivets tillämpningsområde och EU-rätten vilket skulle innebära att förslaget i grunden inte är genomförbart. Läs mer här.  

VALFRIHETEN BEGRÄNSAS TILL FÖRDEL FÖR INDEXFONDERNA

Upphandlingskriterierna och valarkitekturen begränsar spararnas valfrihet genom ett snävt utbud av fonder som den nya myndigheten bedömt som lämpliga.

BEKYMMERSAM MAKTKONCENTRATION I AP7

Det uppstår en tydlig intressekonflikt i den nya myndigheten som både ska driva förvalsalternativet och samtidigt välja ut och övervaka resterande fonder.

FÖRSÄMRAD KONKURRENSKRAFT OCH ÄGARSTYRNING

När aktivt förvaltade fonder riskerar att åka ut till följd av ett system som styr kapitalet till AP7 och stora utländska indexfonder utarmas den svenska ägarmodellen.

UPPHANDLING LEDER TILL MENINGSLÖS KOMPLEXITET

Förslaget leder varken till ökat konsumentskydd eller högre avkastning. Istället innebär det ett ökat politiskt ansvar, stora kapitalfluktuationer, ökade transaktionskostnader och en osäkerhet bland spararna som minskar deras engagemang.

UNDERMINERAR SVENSK RISKKAPITALFÖRSÖRJNING

Kapitalkoncentration i AP7 innebär att stora delar av kapitalet lämnar Sveriges gränser vilket försämrar riskkapitalförsörjning och gör att spararna går miste om de svenska företagens värdeskapande.

 

Regeringen vill införa ett statligt fondurval

De skärpta kraven i Steg 1 har redan givit effekt med bland annat en kraftig sänkning av antalet klagomål från kunder. Att Steg 1 givit effekt stryks också av Riskrevisionens utredning visar också på att konsumentskyddet på fondtorget är stärkt. Trots detta vill regeringen pressa fram Steg 2: ett statligt fondurval redan under 2021. Detta fast än Steg 1 knappt hunnit träda i kraft och de godkända fonderna inte ens hunnit leverera ett års avkastning till spararna. För detaljerad information om utredningens förslag tryck här.

För att regeringens tidsplan ska hålla har Socialdepartmentet fått till uppdrag att lägga fram en proposition redan i maj 2020. Det är dock osäkert om denna optimistiska tidsplan kommer att hålla sett till kritiken som framkommit i remissvaren och det rådande marknadsläget kopplat till Covid-19.

Läs kritiken mot utredningen om ett upphandlat fondtorg här.

ETT STATLIGT FONDURVAL UPPHANDLAS
FRAMLÄGGNING AV PROPOSITION
UTREDNINGEN
OM ETT STATLIGT FONDURVAL
PRESENTERADES
FÖRHASTAD TIDSPLAN
GRANSKNINGEN TAR TID

KRITISKA REMISSVAR

Remissinstanser som avstyrker Steg 2

...AVSLÅR HELT

...KRITIK MOT ENSKILDA DELAR

Kritiska uttalanden från tunga remissinstanser

”Konkurrensverket anser att utredningens förslag på utformning av ett nytt regelverk i vissa delar strider mot upphandlingsdirektivet.”

”Förslaget innehåller delar som kan medföra en sämre utveckling av den allmänna pensionen och skapa en kapitalkoncentration till det s k förvalet. Det senare innebär också att stora kapitalflöden lämnar fonder som investerar i svenska bolag till förmån för stora globala indexfonder.”

”Upphandlingsmyndigheten anser att frågan huruvida undantaget för finansiella tjänster i LOU-direktivet är tillämpligt inte är tillräckligt utredd.”

NASDAQ

”Nasdaq ställer sig frågande till

utredningens ställningstagande att premiepensionssystemet inte ska utformas för att främja

samhällsintressen, exempelvis tillväxt i svensk ekonomi.”

”Att en annan myndighet skulle kravställa valarkitekturen skulle bli både ineffektivt och dyrare och dessutom riskera att ge en sämre slutprodukt. Ansvaret ska samlas hos Pensionsmyndigheten, eftersom det vore olyckligt om ansvaret för valmiljön splittrades på två olika myndigheter.”

”Enligt Advokatsamfundet är de förändringarna i premiepensionssystemet som redan genomförts tillräckliga och mer ändamålsenliga än de förslag som lämnas i betänkandet avseende premiepensionssystemets utformning.”

Tid kvar att rädda fondtorget

 

VÅRA FÖRSLAG

Hur borde Fondtorget hanteras?

Låt Steg 1 få effekt.

Utvärdera anslutna bolag, avkastning och hur fonderna på fondtorget kompletterar det nya, reformerade förvalsalternativet.

En utvärderingsperiod bör vara på minst fem år.

UTVÄRDERA

 

Några idéer för framtiden

VÅRA FÖRSLAG

OMSTART

Reformeringen av systemet borde markeras med en ”omstart”.

UPPMUNTRA AKTIVA VAL
Läs mer
UTVECKLA NYA VERKTYG
UTBILDA SPARARNA
Läs mer
Läs mer
ÖKA AVSÄTTNINGEN
Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du löpande information om fondtorget. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden.

För mer information vänligen kontakta oss.

*De personuppgifter som hanteras är ditt namn samt din mailadress. Du har rätt att närsomhelst återta ditt samtycke och uppgifterna kommer i så fall att omedelbart raderas. Personuppgifterna används för att hantera din prenumeration. Du har rätt att bl.a. begära tillgång till uppgifterna och få felaktiga uppgifter rättade, du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att fondbolagens behandling strider mot regelverket.

Fondtorget presenteras av